18.01.2022 - Úradná tabuľa: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Slovenskej Ľupči z 18.01.2022 (Úradna Tabuľa)
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Slovenskej Ľupči
Kategória: Informácia, zavesené: 18.01.2022, zvesené: 09.02.2022
17.01.2022 - Úradná tabuľa: Informácia pre verejnosť : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6 z 17.01.2022 (Úradna Tabuľa)
oznámenie o strategickom dokumente : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6
Kategória: Informácia, zavesené: 17.01.2022, zvesené: 01.02.2022
13.01.2022 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby z 13.01.2022 (Úradna Tabuľa)
Studňa na pozemku KN-C 2705/1
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 13.01.2022, zvesené: nezadané
12.01.2022 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Henrich Havran z 12.01.2022 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie miesta uloženia písomnosti Henrich Havran nar. 1990
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 12.01.2022, zvesené: 28.01.2022
11.01.2022 - Úradná tabuľa: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania z 11.01.2022 (Úradna Tabuľa)
Modernizácia bytového domu T-02B, Mierová ul. 1-5
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 11.01.2022, zvesené: nezadané
10.01.2022 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou z 10.01.2022 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
Kategória: Informácia, zavesené: 10.01.2022, zvesené: 17.01.2022
04.01.2022 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou z 04.01.2022 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
Kategória: Informácia, zavesené: 04.01.2022, zvesené: nezadané
29.12.2021 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Viera Kubišová z 29.12.2021 (Úradna Tabuľa)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Viera Kubišová nar. 1992
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 29.12.2021, zvesené: 14.01.2022
22.12.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie z 22.12.2021 (Úradna Tabuľa)
Územný plán obce Slovenská Ľupča - Zmeny a doplnky č. 6
Kategória: Informácia, zavesené: 22.12.2021, zvesené: 04.02.2022
15.12.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu z 15.12.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zlatica Pustajová
Kategória: Informácia, zavesené: 15.12.2021, zvesené: 31.12.2021
15.12.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu z 15.12.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Jozef Pustaj
Kategória: Informácia, zavesené: 15.12.2021, zvesené: 31.12.2021
15.12.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu z 15.12.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Matúš Pustaj
Kategória: Informácia, zavesené: 15.12.2021, zvesené: 31.12.2021
09.12.2021 - Úradná tabuľa: Zverejnenie informácie z 09.12.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o strategickom dokumente Zelený kraj stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického kraja - Obstarávateľom je BBSK Banská Bystrica
Kategória: Informácia, zavesené: 09.12.2021, zvesené: nezadané
01.12.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 01.12.2021 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 2.12.2021 v časti Príboj podľa č. odberného miesta a v obci Slovenská Ľupča č. popisné 995, 999, 2433
Kategória: Informácia, zavesené: 01.12.2021, zvesené: 03.12.2021
01.12.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 01.12.2021 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 8.12.2021 v časti Príboj podľa č. odberného miesta a v obci Slovenská Ľupča č. popisné 995, 999, 2433
Kategória: Informácia, zavesené: 01.12.2021, zvesené: 09.12.2021
22.11.2021 - Úradná tabuľa: Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022 z 22.11.2021 (Úradna Tabuľa)

Kategória: Informácia, zavesené: 22.11.2021, zvesené: nezadané
15.11.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania Obnova, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa z 15.11.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania Obnova, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa , ktorej navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča
Kategória: Informácia, zavesené: 15.11.2021, zvesené: nezadané
04.11.2021 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška - Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany- Rozhodnutie z 04.11.2021 (Úradna Tabuľa)
Zverejnenie „Rozhodnutia – Verejnou vyhláškou“ pod.č.OU-PD-OSZP-2021/000559-348 zo dňa 29.10.2021 , ktorým sa vydáva súhlas na poškodzovanie a ničenie biotopov národného a európskeho významu v súvislosti s plánovanou výstavbou „Vedenie 2 x 400 kV Horná Žďaňa – lokalita Oslany“.
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 04.11.2021, zvesené: 22.11.2021
03.11.2021 - Úradná tabuľa: Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania z 03.11.2021 (Úradna Tabuľa)
Stavba studne na parcele KN C 2705/1 v k.ú. Slovenská Ľupča
Kategória: Informácia, zavesené: 03.11.2021, zvesené: 19.11.2021
03.11.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča z 03.11.2021 (Úradna Tabuľa)
Začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
Kategória: Informácia, zavesené: 03.11.2021, zvesené: nezadané
Viac informácií na https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/