23.11.2020 - Úradná tabuľa: VZN č. 7-2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce - NÁVRH z 23.11.2020
NÁVRH VZN č. 7-2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Kategória: Informácia, zavesené: 23.11.2020, zvesené: nezadané
20.11.2020 - Úradná tabuľa: VZN č. 6-2020 o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb - NÁVRH z 20.11.2020
Návrh VZN č. 6-2020 o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb
Kategória: Informácia, zavesené: 20.11.2020, zvesené: nezadané
20.11.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zlatica Berkyová z 20.11.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Kategória: Informácia, zavesené: 20.11.2020, zvesené: nezadané
19.11.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča z 19.11.2020
Vyvlastňovacie konanie pozemkov R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
Kategória: Informácia, zavesené: 19.11.2020, zvesené: nezadané
18.11.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.11.2020 z 18.11.2020
Prerušenie distribúcie elektriny 20.11.2020
Kategória: Informácia, zavesené: 18.11.2020, zvesené: nezadané
18.11.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.11.2020 z 18.11.2020
Prerušenie distribúcie elektriny 19.11.2020
Kategória: Informácia, zavesené: 18.11.2020, zvesené: nezadané
12.11.2020 - Úradná tabuľa: Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania z 12.11.2020
stavba12177 Slovenská Ľupča-Zábrež -Rozšírenie NNk
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 12.11.2020, zvesené: 27.11.2020
12.11.2020 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby z 12.11.2020
na stavbu12535-Slovenská Ľupča-Ľupčianska-rozšírenie NNk
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 12.11.2020, zvesené: 27.11.2020
11.11.2020 - Úradná tabuľa: Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom z 11.11.2020

Kategória: Informácia, zavesené: 11.11.2020, zvesené: nezadané
11.11.2020 - Úradná tabuľa: Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom z 11.11.2020

Kategória: Informácia, zavesené: 11.11.2020, zvesené: nezadané
10.11.2020 - Úradná tabuľa: zverejnenie zámeru z 10.11.2020
Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zámer predať majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Kategória: Informácia, zavesené: 10.11.2020, zvesené: nezadané
10.11.2020 - Úradná tabuľa: zverejnenie zámeru z 10.11.2020
Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zámer predať majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Kategória: Informácia, zavesené: 10.11.2020, zvesené: nezadané
06.11.2020 - Úradná tabuľa: Rozhodnutie o umiestnení stavby Evonik Fermas s.r.o z 06.11.2020
Výroba biotenzidov - ramnolipidov
Kategória: Informácia, zavesené: 06.11.2020, zvesené: nezadané
05.11.2020 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška z 05.11.2020
9473 Slovenská Ľupča Stred zahustenie TS Námestie SNP
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 05.11.2020, zvesené: nezadané
30.10.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín z 30.10.2020
KN-C parc.č.1278/1 v k.ú.Sásová Banská Bystrica
Kategória: Informácia, zavesené: 30.10.2020, zvesené: nezadané
24.09.2020 - Úradná tabuľa: Zverejnenie v zmysle ust.§ 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí z 24.09.2020
v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu, vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Kategória: Informácia, zavesené: 24.09.2020, zvesené: nezadané
23.09.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín z 23.09.2020
v k.ú.Slovenská Ľupča
Kategória: Informácia, zavesené: 23.09.2020, zvesené: nezadané
09.09.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča z 09.09.2020

Kategória: Informácia, zavesené: 09.09.2020, zvesené: nezadané
28.08.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča z 28.08.2020

Kategória: Informácia, zavesené: 28.08.2020, zvesené: nezadané
28.08.2020 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča z 28.08.2020

Kategória: Informácia, zavesené: 28.08.2020, zvesené: nezadané
Viac informácií na https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/