20.09.2021 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Ivan Adamovič z 20.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Ivan Adamovič nar. 1995
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 20.09.2021, zvesené: 06.10.2021
20.09.2021 - Úradná tabuľa: Rozhodnutie o neposudzovaní dokumentu podľa zákona EIA Územný plán obce Slovenská Ľupča Zmeny a doplnky č. 5 z 20.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Rozhodnutie o neposudzovaní dokumentu podľa zákona EIA Územný plán obce Slovenská Ľupča Zmeny a doplnky č. 5
Kategória: Informácia, zavesené: 20.09.2021, zvesené: 06.10.2021
17.09.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 17.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 8.10.2021na uliciach: Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP a Športová podľa č. odberného miesta
Kategória: Informácia, zavesené: 17.09.2021, zvesené: 10.10.2021
14.09.2021 - Úradná tabuľa: Zverejnenie informácie z 14.09.2021 (Úradna Tabuľa)
MŽP SR zaslalo na zverejenie pre verejnosť zámer navrhovanej činnosti ČOV FERMAS navrhovateľ Evonik Fermas s r.o. Slov.Ľupča. Zámeron navrhovateľa je postaviť novú ČOV pre čistenie odpadových vôd zo svojich prevádzkových a pripravovaných biotechnologických výrob.
Kategória: Informácia, zavesené: 14.09.2021, zvesené: nezadané
13.09.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča z 13.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o začatí konania pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
Kategória: Informácia, zavesené: 13.09.2021, zvesené: nezadané
10.09.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča z 10.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o začatí konania pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
Kategória: Informácia, zavesené: 10.09.2021, zvesené: nezadané
10.09.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu z 10.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zuzana Strečková
Kategória: Informácia, zavesené: 10.09.2021, zvesené: 26.09.2021
09.09.2021 - Úradná tabuľa: Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - zosúladenie aktuálneho stavu - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti z 09.09.2021 (Úradna Tabuľa)
MŽP SR , Sekcia posudzovania vplyvbov na ŽP nám doručilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - zosúladenie aktuálneho stavu, o ktorej navrhovateľom je ELEKTRO RECYCLING s r.o. Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča.
Kategória: Informácia, zavesené: 09.09.2021, zvesené: nezadané
09.09.2021 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Marek Šara z 09.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Marek Šara
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 09.09.2021, zvesené: 27.09.2021
08.09.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z 08.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 24.9.2021 na ulici Ľupčianska 57
Kategória: Informácia, zavesené: 08.09.2021, zvesené: 25.09.2021
03.09.2021 - Úradná tabuľa: Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu z 03.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu, žiadateľovi (nájomca) NDS a.s. Bratislava. Pozemky budú užívané počas vybudovania diaľnice /rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča.
Kategória: Informácia, zavesené: 03.09.2021, zvesené: nezadané
03.09.2021 - Úradná tabuľa: Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu z 03.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu, žiadateľovi/nájomcovi NDS a.s. Bratislava, z dôvodu verejného záujmu vybudovania diaľnice/rýchlostnej cesty R1 B.Bystrica - Slovenská Ľupča.
Kategória: Informácia, zavesené: 03.09.2021, zvesené: nezadané
03.09.2021 - Úradná tabuľa: Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu z 03.09.2021 (Úradna Tabuľa)
Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu, žiadateľovi/nájomca NDS a.s. Bratislava, z dôvodu verejného záujmu vybudovania rýchlosnej cesty R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča ako aj preložka cesty I/66 v k.ú.Slov.Ľupča.
Kategória: Informácia, zavesené: 03.09.2021, zvesené: nezadané
25.08.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán Banskobystrického samopsrávneho kraja Zmeny a doplnky č. 5/2020 z 25.08.2021 (Úradna Tabuľa)
Územný plán Banskobystrického samopsrávneho kraja Zmeny a doplnky č. 5/2020
Kategória: Informácia, zavesené: 25.08.2021, zvesené: 09.09.2021
12.08.2021 - Úradná tabuľa: Verejná vyhláška- ROZHODNUTIE F2BTS_17F_BB_SLU_Banská Bystrica- Slovenská Ľupča, stožiar ST optické pripojenie BTS z 12.08.2021 (Úradna Tabuľa)
ROZHODNUTIE F2BTS_17F_BB_SLU_Banská Bystrica- Slovenská Ľupča, stožiar ST optické pripojenie BTS
Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 12.08.2021, zvesené: 28.08.2021
11.08.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča z 11.08.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o začatí konania pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
Kategória: Informácia, zavesené: 11.08.2021, zvesené: nezadané
11.08.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča z 11.08.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o začatí konania pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
Kategória: Informácia, zavesené: 11.08.2021, zvesené: nezadané
05.08.2021 - Úradná tabuľa: Rozhodnutie o povolení stavby Obnova BD Loggie, ul 1.mája 22-26 z 05.08.2021 (Úradna Tabuľa)

Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 05.08.2021, zvesené: nezadané
05.08.2021 - Úradná tabuľa: Informácia pre verejnosť : Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 z 05.08.2021 (Úradna Tabuľa)
Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030
Kategória: Informácia, zavesené: 05.08.2021, zvesené: 23.08.2021
04.08.2021 - Úradná tabuľa: Rozhodnutie o umiestnení stavby 12177-Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK z 04.08.2021 (Úradna Tabuľa)

Kategória: Verejná vyhláška, zavesené: 04.08.2021, zvesené: nezadané
Viac informácií na https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/