13.04.2021 - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2021 (Obecné zastupiteľstvo a Komisie)
09.04.2021 - Zápisnica pre Obecné zastupiteľstvo. Konané dňa 02.02.2021 (Obecné zastupiteľstvo a Komisie)
Zápisnica Obecné zastupiteľstvo, ktorá/é sa konalo dňa 02.02.2021
09.04.2021 - Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena z 09.04.2021 (Zmluvy)
Predmet: prenájom nehnuteľností za účelom realizácie výstavby 9473-Slovenská Ľupča-stred-zahustenie TS Námestie SNP
Uzavretá s: Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina
09.04.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 3.5.2021 z 09.04.2021 (Úradna Tabuľa)
Prerušenie distribúcie elektriny 3.5.2021 z dôvodu plánovaných prác
Kategória: Informácia, zavesené: 09.04.2021, zvesené: 04.05.2021
09.04.2021 - Úradná tabuľa: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber z 09.04.2021 (Úradna Tabuľa)
Začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
Kategória: Informácia, zavesené: 09.04.2021, zvesené: nezadané
08.04.2021 - Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd z 08.04.2021 (Zmluvy)
Predmet: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Uzavretá s: Ing. Miroslav Ťažký
07.04.2021 - Hlásenie obecného rozhlasu 07.04.2021 o 14:54 (Obecný Rozhlas)
Predajňa poľnohospodárskych produktov na Hronskej ulici prijíma objednávky na sadbové zemiaky. Objednať si môžete aj telefonicky na č. 0908 914 844.
01.04.2021 - Hlásenie obecného rozhlasu 01.04.2021 o 11:02 (Obecný Rozhlas)
Vážení spoluobčania ! Sčítanie obyvateľov online bolo ukončené dňa 31.3.2021, v našej obci bolo sčítaných 3006 obyvateľov, to predstavuje 90,05 %, poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do elektronického sčítania. Asistované sčítanie, pre seniorov, osamelých seniorov, pre obyvateľov, ktorí nemali prístup k internetu, obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, bude realizované po 5.4.2021 (presný dátum určí štatistický úrad na základe epidemiologickej situácie). Obecný úrad podrobné informácie zverejní podľa pokynov štatistického úradu, nahlasovať požiadavku na asistenta sčítania bude potrebné na tel.č.: 048/47232 24. Ohlasovňa pobytu, dňa 01.04.2021
01.04.2021 - Zmluva o nájme nebytových priestorov z 01.04.2021 (Zmluvy)
Predmet: Krátkodobé užívanie nebytových priestorov v MKS
Uzavretá s: SOANRE sro. 1.mája 635/2, 976 13 Slovenská Ľupča
01.04.2021 - Úradná tabuľa: Rozhodnutie poveruje vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver z 01.04.2021 (Úradna Tabuľa)
Rozhodnutie poveruje vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
Kategória: Informácia, zavesené: 01.04.2021, zvesené: nezadané
01.04.2021 - Úradná tabuľa: Zverejnenie informácie z 01.04.2021 (Úradna Tabuľa)
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutioa stavby Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (dažďových ,zrážkových vôd) z odôvodňovacieho systému a podzemných vôd.
Kategória: Informácia, zavesené: 01.04.2021, zvesené: nezadané
30.03.2021 - Hlásenie obecného rozhlasu 30.03.2021 o 08:53 (Obecný Rozhlas)
Oznamujeme občanom, že Predajňa ovocie a zelenina je presťahovaná na miestne trhovisko.
30.03.2021 - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2021 z 30.03.2021 (Zmluvy)
Predmet: poskytnutie dotácie na rok 2021
Uzavretá s: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ľupča, 31938523, Murgašova 1, Slovenská Ľupča
30.03.2021 - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/2021 z 30.03.2021 (Zmluvy)
Predmet: poskytnutie dotácie na rok 2021
Uzavretá s: SB, s.r.o., 31603319, Športová 40, Slovenská Ľupča
30.03.2021 - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/2021 z 30.03.2021 (Zmluvy)
Predmet: poskytnutie dotácie na rok 2021
Uzavretá s: Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča
30.03.2021 - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/2021 z 30.03.2021 (Zmluvy)
Predmet: poskytnutie dotácie na rok 2021
Uzavretá s: Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča
30.03.2021 - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/2021 z 30.03.2021 (Zmluvy)
Predmet: poskytnutie dotácie na rok 2021
Uzavretá s: Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 591/1, Slovenská Ľupča
30.03.2021 - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2021 z 30.03.2021 (Zmluvy)
Predmet: poskytnutie dotácie na rok 2021
Uzavretá s: Stolnotenisový oddiel Slovenská Ľupča, 30230047, 1. mája 373/5, Slovenská Ľupča
30.03.2021 - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2021 z 30.03.2021 (Zmluvy)
Predmet: poskytnutie dotácie na rok 2021
Uzavretá s: Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča
30.03.2021 - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2021 z 30.03.2021 (Zmluvy)
Predmet: poskytnutie dotácie na rok 2021
Uzavretá s: Občianske združenie Mestečko, 35991721, Hronská 263/34, Slovenská Ľupča
Viac informácií na https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/