Elektronická úradná tabuľa - 2022

Roky: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania
  „Oddychová zóna Magnólia“
  Zavesené: 22.12.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (31x) [0.3 MB]
 • Informácia: Oznámenieo začatí vyvlastňovacieho konania
  Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 'R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča'
  Zavesené: 20.12.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (39x) [0.69 MB]
 • Informácia: VZN obce Slovenská Ľupča č.7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku zakomunálne odpady a drobné stavebné odpady
  VZN obce Slovenská Ľupča č.7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku zakomunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Zavesené: 16.12.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (63x) [0.14 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky VZN č.7_2022 o miestnych daniach a miestnom poplat
  Zavesené: 16.12.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  VZN č.7_2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.ASICE (42x) [0.23 MB] Podpis.XML (9x) [0.02 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky VZN č. 3/2022
  Link na CUET - otvoriť VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča
  Zavesené: 15.12.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  VZN 3 2022 o určení výšky príspevkov pre školy.PDF (6x) [0.24 MB] Podpis.XML (3x) [0.01 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky VZN č. 6/2022
  Link na CUET - otvoriť VZN č. 6/2022 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Slovenská Ľupča
  Zavesené: 15.12.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  VZN 6 2022 prevádzkový poriadok pohrebiska.PDF (5x) [0.46 MB] Podpis.XML (2x) [0.01 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky VZN č. 4/2022
  Link na CUET - otvoriť VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa školy alebo školského zariadenia.
  Zavesené: 15.12.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  VZN 4 2022.PDF (5x) [0.28 MB] Podpis.XML (2x) [0.01 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky VZN č. 5/2022
  Link na CUET - otvoriť VZN č. 5/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slovenská Ľupča
  Zavesené: 15.12.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  VZN 5 2022.PDF (15x) [0.4 MB] Podpis.XML (7x) [0.01 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby
  „Bytový dom Májová“
  Zavesené: 14.12.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (33x) [1.08 MB] úradný dokument 2.PDF (9x) [2.52 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácie
  Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti 'Výroba glukárových solí', ktorej navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča
  Zavesené: 13.12.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (4x) [0.13 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí kolaudačného konania
  Stavba „9473 – Slovenská Ľupča – Stred – zahustenie TS Námestie SNP“
  Zavesené: 12.12.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (12x) [0.35 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška kolaudačné rozhodnutie
  Stavba 12177-Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK
  Zavesené: 01.12.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (30x) [0.32 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby
  „Záhradná chatka-stavebné úpravy“, situovaný na parcele KN C č. 2657, 2662/22, k.ú. Slovenská Ľupča
  Zavesené: 30.11.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (24x) [0.44 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácie
  Navrhovaná činnosť - 'Výroba mliečneho proteínu' - zaaslanie zámeru
  Zavesené: 29.11.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (20x) [0.13 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 17.12.2022, v časti Príboj podľa odberných miest
  Zavesené: 28.11.2022 | Zvesené: 19.12.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (3x) [0.69 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky VZN č. 7/ 2022 - návrh
  Link na CUET - otvoriť VZN č. 7/ 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Zavesené: 28.11.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  Návrh VZN č. 7 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.PDF (15x) [0.15 MB] Podpis.XML (3x) [0.01 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky VZN č. 8/ 2022 - návrh
  Link na CUET - otvoriť VZN č. 8/ 2022 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Slovenská Ľupča
  Zavesené: 28.11.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  Návrh VZN č. 8 2022 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Slovenská Ľupča.PDF (3x) [0.46 MB] Podpis.XML (3x) [0.01 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025
  Link na CUET - otvoriť Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025
  Zavesené: 28.11.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  ROZPOCET obce na roky 2023 - 2025 - Návrh.PDF (22x) [1.75 MB] Podpis.XML (2x) [0.02 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky VZN č. 3/2022 - návrh
  Link na CUET - otvoriť VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča
  Zavesené: 25.11.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  Návrh VZN 3 2022 o určení výšky príspevkov pre ŠaŠZ.PDF (6x) [0.24 MB] Podpis.XML (2x) [0.01 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky VZN č. 6 2022 - návrh
  Link na CUET - otvoriť VZN č. 6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slovenská Ľupča
  Zavesené: 25.11.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  Návrh VZN 6 2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.PDF (11x) [0.38 MB] Podpis.XML (2x) [0.01 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky VZN č. 4/2022 - návrh
  Link na CUET - otvoriť VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa školy alebo školského zariadenia
  Zavesené: 25.11.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  Návrh VZN 4 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa školy alebo školského zariadenia.PDF (5x) [0.29 MB] Podpis.XML (2x) [0.01 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky VZN č. 5/2022 - návrh
  Link na CUET - otvoriť VZN č. 5/2022 Trhový poriadok príležitostných trhov / Turíčny jarmok, Vianočné trhy, prenájom priestorov MKS a iné
  Zavesené: 25.11.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  Návrh VZN 5 2022 Trhový poriadok.PDF (9x) [0.37 MB] Podpis.XML (3x) [0.01 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
  Link na CUET - otvoriť Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023
  Zavesené: 25.11.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  4401Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 - návrh.PDF (8x) [0.22 MB] Podpis.XML (2x) [0.01 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky Oznámenie
  Link na CUET - otvoriť Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania ' R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča '
  Zavesené: 24.11.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  4405.PDF (15x) [0.74 MB] Podpis.XML (18x) [0.01 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania
  „Bytový dom Májová“, situovaný na parcele KN C č. 214, k.ú. Slovenská Ľupča
  Zavesené: 04.11.2022 | Zvesené: 21.11.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (50x) [0.39 MB] úradný dokument 2.PDF (26x) [2.52 MB]
 • Informácia: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter Antalík nar. 1987
  Zavesené: 02.11.2022 | Zvesené: 18.11.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (4x) [0.12 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústeho pojednávania s miestnou obhliadkou
  oznámenie začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
  Zavesené: 27.10.2022 | Zvesené: 02.11.2022 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (23x) [0.1 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústeho pojednávania s miestnou obhliadkou
  oznámenie začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
  Zavesené: 27.10.2022 | Zvesené: 02.11.2022 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (25x) [0.1 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby
  „Obnova BD LOGGIE, Slovenská Ľupča ul. 1.mája 22-26“
  Zavesené: 26.10.2022 | Zvesené: 11.11.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (20x) [0.26 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 22.11.2022, v časti Príboj podľa odberných miest
  Zavesené: 25.10.2022 | Zvesené: 23.10.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (11x) [0.69 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 14.11.2022, 15.11.2022, 16.11.2022, 17.11.2022, 21.11.2022, v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 25.10.2022 | Zvesené: 23.11.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (17x) [0.69 MB] úradný dokument 2.PDF (13x) [0.69 MB] úradný dokument 3.PDF (13x) [0.69 MB] úradný dokument 4.PDF (12x) [0.69 MB] úradný dokument 5.PDF (18x) [0.69 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 14.11.2022 na ulici: Ľupčianska podľa č. odberných miest
  Zavesené: 14.10.2022 | Zvesené: 15.11.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (12x) [0.69 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 4.11.2022 na ulici: 1. mája, podľa č. odberných miest
  Zavesené: 07.10.2022 | Zvesené: 05.11.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (23x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 3.11.2022 na ulici: 1. mája, podľa č. odberných miest
  Zavesené: 07.10.2022 | Zvesené: 04.11.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (29x) [0.7 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky Všeobecne záväzné nariadenie obce
  Link na CUET - otvoriť VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča
  Zavesené: 07.10.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  VZN 3 2022 návrh.PDF (9x) [0.24 MB] Podpis.XML (3x) [0.01 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby
  Stavba „12887 – Slovenská Ľupča – Dolné záhumia – Rozšírenie NNK, zahustenie TS a rekonštrukcia VNS“
  Zavesené: 03.10.2022 | Zvesené: 19.10.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (19x) [1.01 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Henrich Havran
  Zavesené: 03.10.2022 | Zvesené: 19.10.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (3x) [0.12 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácia
  Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti 'Rekonštrukcia, modernizácia a intenzifikácia čistarne odpadových vôd' navrhovateľ ČOV a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slov.Ľupča
  Zavesené: 26.09.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (8x) [0.13 MB]
 • Informácia: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023
  Zavesené: 22.09.2022 | Zvesené: 31.10.2022 | Zodpovedá: Ing. Katarína Dzúriková
  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií .PDF (29x) [0.2 MB]
 • Informácia: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Henrich Havran
  Zavesené: 20.09.2022 | Zvesené: 05.10.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (4x) [0.12 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 22.9.2022 na uliciach Cambelova, Hronská, Krížna, Partizánska, Školská, Tehelná a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 20.09.2022 | Zvesené: 23.09.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (26x) [0.71 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania
  „Banská Bystrica – Tatranská ulica - parkoviská“ - stavebný objekt: SO 03 Verejné osvetlenie, Tatranská č. 34-38, Banská Bystrica
  Zavesené: 20.09.2022 | Zvesené: 06.10.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (6x) [0.36 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania
  „Banská Bystrica – Tatranská ulica - parkoviská“ - stavebný objekt: SO 03 Verejné osvetlenie, Tatranská č. 52-64, Banská Bystrica
  Zavesené: 20.09.2022 | Zvesené: 06.10.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (6x) [0.37 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 3.10.2022. a 4.10.2022 na uliciach Na zábreží, Pod zánkom, Za Ďaňacou a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 20.09.2022 | Zvesené: 05.10.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (21x) [0.71 MB] úradný dokument 2.PDF (17x) [0.71 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí kolaudačného konania
  „Obnova BD LOGGIE, Slovenská Ľupča ul. 1.mája 22-26“
  Zavesené: 09.09.2022 | Zvesené: 26.09.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (9x) [0.21 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania
  objekty: SO 03 Verejné osvetlenie, SO 700 Ochrana teplovodného potrubia, Tatranská č. 24 - 32, Banská Bystrica
  Zavesené: 08.09.2022 | Zvesené: 26.09.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (5x) [0.36 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania
  objekty: SO 03 Verejné osvetlenie, SO 700 Ochrana teplovodného potrubia, Tatranská č. 40 - 50, Banská Bystrica
  Zavesené: 08.09.2022 | Zvesené: 26.09.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (5x) [0.36 MB]
 • Informácia: Oznámenie začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
  oznámenie začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
  Zavesené: 05.09.2022 | Zvesené: 13.09.2022 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (18x) [0.1 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácie
  Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 'Zvýšenie výrobnej kapacity antibiotiká Polomyxín B síran' navrhovateľom je Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča
  Zavesené: 05.09.2022 | Zvesené: 20.09.2022 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (9x) [0.13 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 26.9.2022, 27.9.2022, 28.9.2022, 22.9.2022 v časti Príboj aSlovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 27.08.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (12x) [0.7 MB] úradný dokument 2.PDF (11x) [0.7 MB] úradný dokument 3.PDF (14x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o zmene strategického dokumentu
  Plán udržateľnosti mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica
  Zavesené: 25.08.2022 | Zvesené: 07.09.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (17x) [0.2 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 19.9.2022, 20.9.2022, 21.9.2022, 22.9.2022 v časti Príboj
  Zavesené: 24.08.2022 | Zvesené: 23.09.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (14x) [0.69 MB] úradný dokument 2.PDF (10x) [0.69 MB] úradný dokument 3.PDF (12x) [0.69 MB] úradný dokument 4.PDF (16x) [0.69 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 14.9.2022 na ulici: Fr. Mazúra, Lesnícka, Murgašova, Sadová podľa č. odberných miest
  Zavesené: 24.08.2022 | Zvesené: 15.09.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (17x) [0.71 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  Oznámenie miesta uloženia písomnosti Peter Antalík nar. 1987
  Zavesené: 22.08.2022 | Zvesené: 06.09.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (7x) [0.12 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Jozef Aust
  Zavesené: 15.08.2022 | Zvesené: 31.08.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (8x) [0.12 MB]
 • Informácia: „Banská Bystrica – Tatranská ulica - parkoviská“
  SO 03 Verejné osvetlenie, Tatranská č. 52-64, Banská Bystrica
  Zavesené: 15.08.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (12x) [0.19 MB] úradný dokument 2.PDF (9x) [2.11 MB]
 • Informácia: „Banská Bystrica – Tatranská ulica - parkoviská“
  SO 03 Verejné osvetlenie, SO 700 Ochrana teplovodného potrubia, Tatranská č. 40 - 50, Banská Bystrica.
  Zavesené: 15.08.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (4x) [0.19 MB] úradný dokument 2.PDF (3x) [2.19 MB]
 • Informácia: „Banská Bystrica – Tatranská ulica - parkoviská“
  SO 03 Verejné osvetlenie, Tatranská č. 34-38, Banská Bystrica
  Zavesené: 15.08.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (8x) [0.19 MB] úradný dokument 2.PDF (5x) [2.12 MB]
 • Informácia: Banská Bystrica Tatranská ulica parkoviská
  SO 03 Verejné osvetlenie , SO 700 Ochrana teplovodného potrubia, Tatranská č. 24 32 , Banská Bystrica
  Zavesené: 15.08.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (9x) [0.19 MB] úradný dokument 2.PDF (7x) [2.12 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 30.8. 2022 a 31 8. 2022 v časti Príboj
  Zavesené: 04.08.2022 | Zvesené: 01.09.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (10x) [0.69 MB] úradný dokument 2.PDF (12x) [0.69 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania
  Stavba „12887 – Slovenská Ľupča – Dolné záhumia – Rozšírenie NNK, zahustenie TS a rekonštrukcia VNS“
  Zavesené: 02.08.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (45x) [0.3 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústeho pojednávania s miestnou obhliadkou
  oznam výrub drevín
  Zavesené: 01.08.2022 | Zvesené: 08.08.2022 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (23x) [0.1 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby
  zmena stavby pred jej dokončením - stavba „12177-Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK“
  Zavesené: 19.07.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (31x) [0.45 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Nikola Grešková nar 1994
  Zavesené: 11.07.2022 | Zvesené: 27.07.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (14x) [0.12 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky VZN č. 2/2022
  Link na CUET - otvoriť VZN č. 2/2022 ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 5 UPN obce Slovenská Ľupča mení a dopĺňa VZN obce Sloevnská Ľupča č. 71/2012
  Zavesené: 30.06.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  VZN 2 2022.PDF (39x) [0.26 MB] Podpis.XML (11x) [0.01 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácie
  Oznámenie o zmene a upovedomenie o začatí konania navrhovanej činnosti 'Výroba glukárových solí, ktorej navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča
  Zavesené: 29.06.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (20x) [0.13 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácie
  Informácia o vydaní rozhodnutia v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti 'Obnova rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa', navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča 938, Slov.Ľupča
  Zavesené: 29.06.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.DOC (29x) [0.03 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania
  Líniová stavba „INS_FTTH_BB_Slovenská Ľupča“
  Zavesené: 29.06.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (45x) [0.27 MB] úradný dokument 2.PDF (13x) [0.08 MB] úradný dokument 3.PDF (30x) [1.94 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby
  Studňa k rekreačnému domu bude umiestnená na parcele číslo 2705/1 v Slovenskej Ľupči
  Zavesené: 28.06.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (28x) [0.42 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška
  Rozhodnutie o odvolaní - Verejná vyhláška
  Zavesené: 23.06.2022 | Zvesené: 08.07.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (22x) [12.74 MB] úradný dokument 2.PDF (11x) [1.68 MB] úradný dokument 3.PDF (8x) [17.7 MB]
 • Verejná vyhláška: ZL-12/2022 - Verná vyhláška-Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
  “Obnova bytového domu“ na pozemku par.č. KN C 294 v k.ú. Slovenská Ľupča.
  Zavesené: 20.06.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (37x) [0.22 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky Zmluva č. 322 0989
  Link na CUET - otvoriť Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO
  Zavesené: 20.06.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  Zmluva č. 322 0989.PDF (14x) [2.79 MB] Podpis.XML (9x) [0.01 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 12.7.2022 na ulici: Cintorínska, Dolná, Ľupčianska, Na zábreží, Námestie SNP, Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 16.06.2022 | Zvesené: 13.07.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (76x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 13.7.2022 na ulici: Cintorínska, Jabloňová, Lesnícka, Lichardova, Lúčna, Murgašova, Námestie SNP, Pod zámkom, Sadová, Švarca, Tehelná, Za nožiarňou, Záhradná , Želelzničná, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 16.06.2022 | Zvesené: 14.07.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (66x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 11.7.2022 na ulici: Fr. Mazúra, Hronská, Juraja Majera, Lesnícka, Murgašova, Námestie SNP, Školská, Železničná, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 16.06.2022 | Zvesené: 12.07.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (48x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 11.7.2022 na ulici: 1. mája, Czambelova, Dolná, Hronská, Krížna, Mierová, Mlynská, Námestie SNP, Oslobodenia, Partizánska, Školská, Tehelná, Za nožiarňou podľa č. odberných miest
  Zavesené: 16.06.2022 | Zvesené: 12.07.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (47x) [0.75 MB]
 • Informácia: Ponuka na odpredaj ojazdeného motorového pozidla
  Ponuka na odpredaj ojazdeného motorového vozidla s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg LIAZ 706 RTHP
  Zavesené: 14.06.2022 | Zvesené: 29.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (25x) [0.25 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky Návrh VZN č. 2/2022
  Link na CUET - otvoriť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.2/2022 Slovenská Ľupča, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 5 UPN obce Slovenská Ľupča mení a dopĺňa VZN obce Slovenská Ľupča č. 71/2012, ktorým boli vyhlásené záväzné časti UPN obce Slovenská Ľupča
  Zavesené: 13.06.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  Návrh VZN č. 2_2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča.PDF (16x) [3.43 MB] Podpis.XML (8x) [0.01 MB]
 • Iný elektronický dokument: len Elektronicky Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
  Link na CUET - otvoriť Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022
  Zavesené: 13.06.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: CUET
  Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2022.PDF (14x) [0.22 MB] Podpis.XML (12x) [0.01 MB]
 • Informácia: len Elektronicky Zámer prenechať nehnuteľný majetok Obce Slovenská Ľupča do nájmu vopred určenému záujemcovi
  Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022
  Zavesené: 10.06.2022 | Zvesené: 28.06.2022 | Zodpovedá: Mgr. Roland Lamper
  úradný dokument.PDF (15x) [0.49 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 24.6.2022 v časti Príboj, na ulici Pod zámkom a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 06.06.2022 | Zvesené: 25.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (45x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 22.6.2022 na ulici Pod zámkom a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 06.06.2022 | Zvesené: 23.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (29x) [0.69 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti František Oračko
  Zavesené: 06.06.2022 | Zvesené: 22.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (12x) [0.05 MB]
 • Informácia: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
  Ročný výkaz o komunálnom odpade obce Slovenská Ľupča za rok 2021
  Zavesené: 27.05.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (34x) [3.52 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácie
  Rekonštrukcia, modernizácia a intenzifikácia čistiarne odpadových vod - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - navrhovateľ ČOV a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča
  Zavesené: 25.05.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (54x) [0.13 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
  „Lokalita Dolné záhumnia - Pri kríži - inžinierske siete Slovenská Ľupča“
  Zavesené: 25.05.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (62x) [0.23 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter Mačkovič
  Zavesené: 24.05.2022 | Zvesené: 09.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (11x) [0.12 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 15.6.2022 na uliciach: Františka Mazúra, Hronská, Juraja Majera, Lesnícka, Murgašova, Námestie SNP, Školská, Železničná, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 19.05.2022 | Zvesené: 16.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (76x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 14.6.2022 na uliciach: Cintorínska, a Námestie SNP podľa č. odberných miest
  Zavesené: 19.05.2022 | Zvesené: 15.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (31x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 13.6.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Krížna, Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Školská, Partizánska, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 19.05.2022 | Zvesené: 14.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (51x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 15.6.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 19.05.2022 | Zvesené: 16.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (27x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 14.6.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 19.05.2022 | Zvesené: 15.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (31x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 13.6.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 19.05.2022 | Zvesené: 14.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (53x) [0.7 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Tlapáková nar. 1974
  Zavesené: 17.05.2022 | Zvesené: 02.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (15x) [0.12 MB]
 • Verejná vyhláška: UR-03/2022
  Územné rozhodnutie k stavbe „12887 – Slovenská Ľupča – Dolné záhumia – Rozšírenie NNK, zahustenie TS a rekonštrukcia VNS“
  Zavesené: 13.05.2022 | Zvesené: 30.05.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (36x) [0.85 MB] úradný dokument 2.PDF (48x) [3.97 MB]
 • Verejná vyhláška: OUSL-S2021/00146-VKL-ozn.
  Predĺženie platnosti stavebného povolenia stavby “Obnova bytového domu“ súp. č. 374 na pozemku par.č. KN C 294 v k.ú. Slovenská Ľupča
  Zavesené: 06.05.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (31x) [0.19 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška
  Prerokovanie návrhu ' Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2020'
  Zavesené: 06.05.2022 | Zvesené: 06.06.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (36x) [0.19 MB]
 • Informácia: len Elektronicky Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
  za rok 2021
  Zavesené: 29.04.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Mgr. Roland Lamper
  úradný dokument.PDF (67x) [3.56 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení zmeny stavby
  Stavba - 12 535-Slovenská Ľupča – Ľupčianska - rozšírenie NNk
  Zavesené: 27.04.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (43x) [0.32 MB]
 • Informácia: Výzva
  upozornenie a výzva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy
  Zavesené: 25.04.2022 | Zvesené: 31.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (41x) [0.11 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter John Peach
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter John Peach nar. 1959
  Zavesené: 25.04.2022 | Zvesené: 11.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (30x) [0.12 MB]
 • Informácia: Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby
  „SO 01 – Kanalizácia“ ktorá je situovaná na parcele KN C č. 1998/10, k.ú. Slovenská Ľupča
  Zavesené: 21.04.2022 | Zvesené: 09.05.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (50x) [0.33 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením
  „12177-Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK“
  Zavesené: 13.04.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (70x) [0.24 MB] úradný dokument 2.PDF (58x) [3.91 MB]
 • Informácia: Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce a nariadenie ústneho pojednávania, spojeného s miestnou obhliadkou
  Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce a nariadenie ústneho pojednávania, spojeného s miestnou obhliadkou pri mostovom objekte ev.č.2426-01 na ceste III/2426 Moštenica
  Zavesené: 12.04.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (65x) [0.94 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania
  „12887 – Slovenská Ľupča – Dolné záhumia – Rozšírenie NNK, zahustenie TS a rekonštrukcia VNS“, situovanú v čiastočne zastavanej časti obce Slovenská Ľupča, na parcelách KN C č. 534/79, 534/33, 3043, 535/1 (KN E č. 399/2), KN C č. 1821/2 (KN E č. 399/2)..... líniová stavba na parcelách, k. ú. Slovenská Ľupča
  Zavesené: 12.04.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (72x) [0.25 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 12.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 13.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (90x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 11.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 12.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (76x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 10.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 11.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (51x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 9.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 10.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (56x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 9.5.2022 na uliciach Ľupčianska a Za Ďaňacou podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 10.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (82x) [0.69 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 5.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 06.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (63x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 4.5.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 05.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (48x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 5.5.2022 na uliciach: Podkonická a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 06.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (74x) [0.69 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 5.5.2022 na uliciach: 1. mája, Cintorínska, Czambelova, Hronská, Lichardova, Mlynská, Murgašova, Námestie SNP, Školská a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 06.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (136x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 4.5.2022 na uliciach: 1. mája, Cintorínska, Czambelova, Hronská, Lichardova, Mlynská, Murgašova, Námestie SNP, Školská a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 05.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (174x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 3.5.2022 na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 04.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (98x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 2.5.2022 na uliciach: Lichardova, Pod Hôrkou, Za Nožiarňou, Námestie SNP a Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 11.04.2022 | Zvesené: 03.05.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (99x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 26.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP, Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 06.04.2022 | Zvesené: 27.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (95x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 27.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Krížna, Partizánska a Školská podľa odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 28.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (91x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 29.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Hronská, Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Pod Hôrkou, Školská, Za nožiarňou, Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 30.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (157x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 28.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Školská, Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 29.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (95x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 28.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Dolná, Ľupčianska, Na Zábreži, Námestie SNP, Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 29.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (116x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 27.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP, Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou, Slovenská Ľupča podľa č. odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 28.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (88x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 25.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Dolná, Ľupčianska, Na zábreži, Námestie SNP, Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou, Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 26.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (128x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 26.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Krížna, Partizánska, Školská podľa odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 27.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (120x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 25.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Hronská,Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Pod Hôrkou, Školská, Za nožiarňou a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 30.03.2022 | Zvesené: 26.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (112x) [0.72 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Grešková
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Grešková nar 1970
  Zavesené: 29.03.2022 | Zvesené: 14.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (52x) [0.12 MB]
 • Informácia: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter Antalík
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter Antalík nar. 1987
  Zavesené: 25.03.2022 | Zvesené: 10.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (45x) [0.12 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 22.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Školská a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 22.03.2022 | Zvesené: 23.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (86x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 21.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Krížna, Partizánska a Školská podľa odberných miest
  Zavesené: 22.03.2022 | Zvesené: 22.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (105x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 20.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP podľa odberných miest
  Zavesené: 22.03.2022 | Zvesené: 21.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (66x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 22.4.2022 na uliciach: Na zábreží, Pod zámkom, Za Ďaňacou a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 23.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (87x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 21.4.2022 na uliciach: Na zábreží, Pod zámkom, Za Ďaňacou a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 22.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (87x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 21.4.2022 na uliciach: Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 22.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (84x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 20.4.2022 na uliciach: Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 21.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (57x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 19.4.2022 na uliciach: Na Zábreží, Za Ďaňacou, Pod zámkom, Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 20.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (60x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 20.4.2022 na uliciach: Na Zábreží, Za Ďaňacou, Pod zámkom, Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 21.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (92x) [0.7 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 19.4.2022 na uliciach: Lichardova, Námestie SNP, Pod Hôrkou, Za Nožiarňou, Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 21.03.2022 | Zvesené: 20.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (77x) [0.7 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením
  „12 535-Slovenská Ľupča – Ľupčianska - rozšírenie NNk'
  Zavesené: 17.03.2022 | Zvesené: 01.04.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (63x) [0.26 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení a uskutočnení stavby
  Rekreačný dom Slovenská Ľupča
  Zavesené: 14.03.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (99x) [0.66 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 13.4.2022 na uliciach: Cintorínska, Hronská, Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Školská podľa odberných miest
  Zavesené: 11.03.2022 | Zvesené: 14.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (143x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 12.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Lichardova, Murgašova, Námestie SNP, Školská podľa odberných miest
  Zavesené: 11.03.2022 | Zvesené: 13.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (169x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 11.4.2022 na uliciach: Czambelova, Hronská, Krížna, Partizánska, Školská podľa odberných miest
  Zavesené: 11.03.2022 | Zvesené: 12.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (134x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 7.4.2022 v Tehelnej ulici
  Zavesené: 08.03.2022 | Zvesené: 08.04.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (46x) [1.28 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania
  SO-01 Kanalizácia - vybudovanie prídavnej odpadovej - obtokovej šachty s česlami
  Zavesené: 24.02.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (50x) [0.3 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Marián Bulla
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Marián Bulla nar. 1968
  Zavesené: 21.02.2022 | Zvesené: 09.03.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (32x) [0.12 MB]
 • Informácia: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Nikola Grešková
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Nikola Grešková nar 1994
  Zavesené: 17.02.2022 | Zvesené: 07.03.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (36x) [0.12 MB]
 • Informácia: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
  Úroveň vytriedienia komunálnych odpadov za rok 2021
  Zavesené: 14.02.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (43x) [0.2 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška Vedenie ' 2 x 400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany '
  Upovedomenie účastníkov konania o oprave v písomnom vyhotovení rozhodnutia
  Zavesené: 11.02.2022 | Zvesené: 28.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (63x) [0.08 MB]
 • Informácia: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Grešková
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Monika Grešková nar 1970
  Zavesené: 08.02.2022 | Zvesené: 25.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (35x) [0.64 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Oznámenie o začatí konania pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča
  Zavesené: 08.02.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (55x) [0.55 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania
  „Rekreačný dom Slovenská Ľupča“ navrhnutý na pozemku parc.č. KN-C 2705/1 v k.ú. Slovenská Ľupča
  Zavesené: 04.02.2022 | Zvesené: 21.02.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (75x) [0.3 MB]
 • Informácia: Rozhodnutie o povolení uskutočnenia stavby
  Modernizácia bytového domu T-02B Mierová ul. 1-5
  Zavesené: 31.01.2022 | Zvesené: 16.02.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (62x) [0.32 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
  Zavesené: 26.01.2022 | Zvesené: 01.02.2022 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (66x) [0.1 MB]
 • Informácia: Informácia pre verejnosť : 'ČOV FERMAS'
  Vybudovanie čistiarne odpadových vôd
  Zavesené: 25.01.2022 | Zvesené: 09.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (68x) [0.11 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 23.2.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 25.01.2022 | Zvesené: 24.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (103x) [1.1 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 25.2.2022 na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP, Peniažky, Podkonická a Slovenská Ľupča podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 24.01.2022 | Zvesené: 26.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (97x) [1.65 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 24.2.2022 na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP, Peniažky, Podkonická a Slovenská Ľupča podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 24.01.2022 | Zvesené: 25.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (84x) [1.62 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 23.2.2022 na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP, Peniažky, Podkonická a Slovenská Ľupča podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 24.01.2022 | Zvesené: 24.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (61x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 23.2.2022 v časti Príboj a Slovenská Ľupča podľa odberných miest
  Zavesené: 24.01.2022 | Zvesené: 24.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (52x) [0.69 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 23.2.2022 v časti Príboj
  Zavesené: 24.01.2022 | Zvesené: 24.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (82x) [0.69 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 22.2.2022na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP, Peniažky, Podkonická a Slovenská Ľupča podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 21.01.2022 | Zvesené: 23.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (71x) [1.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Prerušenie distribúcie elektriny 21.2.2022na uliciach: Cintorínska, Námestie SNP, Peniažky, Podkonická a Slovenská Ľupča podľa č. odberného miesta
  Zavesené: 21.01.2022 | Zvesené: 22.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (102x) [1.57 MB]
 • Informácia: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti 'Obnova rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa'
  MŽP SR vydalo - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti 'Obnova rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry IV.etapa' navrhovateľ Evonik Fermas s r.o. 976 13 Slovenská Ľupča 938
  Zavesené: 19.01.2022 | Zvesené: 03.02.2022 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (49x) [0.83 MB]
 • Informácia: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Slovenskej Ľupči
  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Slovenskej Ľupči
  Zavesené: 18.01.2022 | Zvesené: 09.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (77x) [0.23 MB]
 • Informácia: Informácia pre verejnosť : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6
  oznámenie o strategickom dokumente : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6
  Zavesené: 17.01.2022 | Zvesené: 01.02.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (126x) [0.38 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby
  Studňa na pozemku KN-C 2705/1
  Zavesené: 13.01.2022 | Zvesené: 28.01.2022 | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (61x) [0.52 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Henrich Havran
  Oznámenie miesta uloženia písomnosti Henrich Havran nar. 1990
  Zavesené: 12.01.2022 | Zvesené: 28.01.2022 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (24x) [0.12 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania
  Modernizácia bytového domu T-02B, Mierová ul. 1-5
  Zavesené: 11.01.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Vladimír Klučiar
  úradný dokument.PDF (74x) [0.22 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
  Zavesené: 10.01.2022 | Zvesené: 17.01.2022 | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (84x) [0.1 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou
  Zavesené: 04.01.2022 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (56x) [0.1 MB]