Projekty - 2024

Roky: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 • Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča
  Predmetom projektu je zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov, prostredníctvom nákupu techniky, určenej na zber, zvoz a manipuláciu s vybranými druhmi komunálnych odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: veľkoobjemový kontajner, vaňový - 6 ks, ramenový nosič kontajnerov, kolesový traktor, čelný nakladač s príslušenstvom, traktorový náves a štiepkovač drevnej hmoty. Projekt je zameraný na zber a triedenie BRO, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu. Miesto realizácie projektu je obec Slovenská Ľupča a cieľovou skupinou sú obyvatelia obce. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Projekt je podporený z Operačného programu Kvalita životného prostredia a Kohézneho fondu.
  Zavesené: 09.01.2024
  Plagát PDF.PDF (25x) [0.06 MB]
  LOGO PROJEKTU.JPG (42x) [0.38 MB]

Projekty - 2023


Projekty - 2022

NIEJE DOSTUPNÉ


Projekty - 2021


Projekty - 2020


Projekty - 2019

 • Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikreregiónu Pod Panským Dielom
  Projekt predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom je zameraný na zavedenie opatrení na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov formou domáceho kompostovania 9 obciach združenia. Výška NFP 167 105,00 €
  Zavesené: 25.02.2019
  dokument .PDF (13x) [0.33 MB]
  LOGO PROJEKTU.PNG (135x) [0.17 MB]

Projekty - 2018


Projekty - 2017

NIEJE DOSTUPNÉ


Projekty - 2016

NIEJE DOSTUPNÉ


Projekty - 2015

NIEJE DOSTUPNÉ


Projekty - 2014

NIEJE DOSTUPNÉ