Elektronická úradná tabuľa - 2020

Roky: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 • Informácia: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
  rýchlostná cesta 'R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča'
  Zavesené: 30.12.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (70x) [0.36 MB]
 • Informácia: Oznámenie o dražbe
  Oznámenie o dražbe
  Zavesené: 28.12.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (92x) [4.58 MB]
 • Informácia: Verejná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania
  stavba'9473-Slovenská Ľupča-Stred-Zahustenie TS Námestie SNP
  Zavesené: 10.12.2020 | Zvesené: 28.12.2020 | Zodpovedá: Mgr. Anna Šišková
  úradný dokument.PDF (86x) [1.88 MB]
 • Informácia: Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča dňa 10.12.2020
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča dňa 10.12.2020
  Zavesené: 04.12.2020 | Zvesené: 11.12.2020 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (45x) [0.23 MB]
 • Informácia: Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu v zmysle ust.§ 9a ods.9 zák.č.138/1991 Zb.o majetku obcí v platnom znení
  Zámer prenajať nehnuteľnosť
  Zavesené: 02.12.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (83x) [0.89 MB]
 • Informácia: Zverejnenie zámeru previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust.§ 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
  Zverejnenie zámeru previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust.§ 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
  Zavesené: 02.12.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (92x) [0.93 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 3.12.2020
  Prerušenie distribúcie elektriny 3.12.2020
  Zavesené: 27.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (69x) [1.27 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška Jaroslav Malachovský
  Zavesené: 27.11.2020 | Zvesené: 14.12.2020 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (83x) [0.42 MB]
 • Informácia: Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2021 - NÁVRH
  NÁVRH plánu
  Zavesené: 25.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Ing. Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (72x) [0.22 MB]
 • Informácia: Rozpočet obce na roky 2021 - 2023 - NÁVRH
  NÁVRH materiálu
  Zavesené: 24.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (75x) [1.61 MB]
 • Informácia: VZN č. 6/2020 o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb - NÁVRH
  NÁVRH nariadenia
  Zavesené: 24.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (80x) [0.16 MB]
 • Informácia: VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce- NÁVRH
  NÁVRH nariadenia
  Zavesené: 24.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (72x) [0.19 MB]
 • Informácia: VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku - NÁVRH
  NÁVRH nariadenia
  Zavesené: 24.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (67x) [0.25 MB]
 • Informácia: VZN č. 3/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku - NÁVRH
  NÁVRH nariadenia
  Zavesené: 24.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Dana Blaškovičová
  úradný dokument.PDF (109x) [0.27 MB]
 • Informácia: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Roman Osúch
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Roman Osúch
  Zavesené: 24.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (70x) [0.25 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Miroslav Svetlík
  Oznámenie miesta uloženia písomnosti Miroslav Svetlík
  Zavesené: 23.11.2020 | Zvesené: 10.12.2020 | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (64x) [0.36 MB]
 • Informácia: Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zlatica Berkyová
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  Zavesené: 20.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (78x) [0.44 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Vyvlastňovacie konanie pozemkov R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Zavesené: 19.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (71x) [0.66 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.11.2020
  Prerušenie distribúcie elektriny 20.11.2020
  Zavesené: 18.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (71x) [1.77 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.11.2020
  Prerušenie distribúcie elektriny 19.11.2020
  Zavesené: 18.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (70x) [1.72 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby
  na stavbu'12535-Slovenská Ľupča-Ľupčianska-rozšírenie NNk
  Zavesené: 12.11.2020 | Zvesené: 27.11.2020 | Zodpovedá: Anna Šišková
  úradný dokument.PDF (81x) [4.4 MB]
 • Verejná vyhláška: Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania
  stavba'12177 Slovenská Ľupča-Zábrež -Rozšírenie NNk
  Zavesené: 12.11.2020 | Zvesené: 27.11.2020 | Zodpovedá: Anna Šišková
  úradný dokument.PDF (99x) [2 MB]
 • Informácia: Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
  Zavesené: 11.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (54x) [0.87 MB]
 • Informácia: Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
  Zavesené: 11.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (71x) [2.7 MB]
 • Informácia: zverejnenie zámeru
  Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zámer predať majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Zavesené: 10.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (64x) [1.45 MB]
 • Informácia: zverejnenie zámeru
  Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zámer predať majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Zavesené: 10.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (122x) [1.45 MB]
 • Informácia: Rozhodnutie o umiestnení stavby Evonik Fermas s.r.o
  Výroba biotenzidov - ramnolipidov
  Zavesené: 06.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Anna Šišková
  úradný dokument.PDF (122x) [0.47 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Zavesené: 28.08.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (46x) [0.6 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Zavesené: 28.08.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (37x) [0.58 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
  Zavesené: 09.09.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (37x) [0.56 MB]
 • Verejná vyhláška: Verejná vyhláška
  9473 Slovenská Ľupča Stred zahustenie TS Námestie SNP
  Zavesené: 05.11.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (50x) [17.64 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
  KN-C parc.č.1278/1 v k.ú.Sásová Banská Bystrica
  Zavesené: 30.10.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (60x) [0.1 MB]
 • Informácia: Zverejnenie v zmysle ust.§ 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
  v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu, vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  Zavesené: 24.09.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (72x) [0.96 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
  v k.ú.Slovenská Ľupča
  Zavesené: 23.09.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (69x) [0.09 MB]
 • Informácia: Opatrenie úradu verejného zdravotníctva
  Zavesené: 16.03.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (67x) [1.78 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  Zavesené: 13.03.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (63x) [0.72 MB]
 • Informácia: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny juhovýchod
  Zavesené: 13.03.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Lívia Gondová
  úradný dokument.PDF (48x) [0.71 MB]
 • Informácia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
  V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Slovenská Ľupča ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti,...
  Zavesené: 03.03.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.DOCX (41x) [0.02 MB]
 • Informácia: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Obci Slovenská Ľupča
  Zavesené: 24.02.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (66x) [0.22 MB]
 • Informácia: VYHLÁSENIE OPAKOVANEJ VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA
  Obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča v súlade s uznesením č. 7/B/2020 zo dňa 4.2.2020 a v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje opakovanú voľbu hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča, ktorá sa uskutoční dňa 19.5.2020 o 16.00 hod v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča
  Zavesené: 11.02.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Roland Lamper
  úradný dokument.PDF (63x) [1.33 MB]
 • Informácia: Zverejnenie informácie - zámer navrhovanej činnosti
  Zverejnenie informácie o zámere navrhovanej činnosti 'Výroba proteínov (bielkovín)' ktorej navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča.
  Zavesené: 10.02.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (69x) [0.29 MB]
 • Informácia: Regionálna veterinárna a potravinová správa BB
  Súčinnosť pri registrácií neregistrovaných chovov hospodárskych zvierat
  Zavesené: 16.01.2020 | Zvesené: nezadané | Zodpovedá: Miroslava Oravcová
  úradný dokument.PDF (62x) [2.73 MB]