Zmluvy - 2020

Roky: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet)Zmluvná stranaSumaZmluva
30.12.2020 30.12.2020 Zmluva o spolupráci
(Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK)
Obecný úrad
Ministerstvo vnútra SR, 00151866, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(48x) [9.17 MB]
16.12.2020 17.12.2020 Kúpna zmluva
(Dodanie tovaru - kompostérov)
Obecný úrad
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 15/A, 811 08 Bratislava 34 032,00 € ZMLUVA [PDF]
(65x) [0.3 MB]
10.12.2020 10.12.2020 Rezervačná zmluva
(úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s rezerváciou športoviska Športová hala Slovenská Ľupča)
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o., 52 475 808, Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(90x) [0.45 MB]
02.12.2020 04.12.2020 Zmluva o dielo č. 2020120201
(Vybudovanie bezplatného Wifi pripojenia )
Spoje s.r.o., Robotnícka 3905/6, Banská Bystrica 14 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(59x) [13.22 MB]
30.11.2020 01.12.2020 Zmluva o výpožičke
(materiálno technické vybavenie pre mobilných asistentov sčítania pre SODB 2021)
Slovenská republika Štatistický úrad SR Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(41x) [0.7 MB]
26.11.2020 26.11.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/St/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(44x) [0.26 MB]
12.11.2020 13.11.2020 Zmluva o dielo zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev
(zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev)
REKSTAV s.r.o, Námestie SNP 147, Slovenská Ľupča 12 456,00 € ZMLUVA [PDF]
(49x) [5.31 MB]
12.11.2020 13.11.2020 Zmluva o dielo
(zimná údržba miestnych komunikácií a zimná pohotovosť)
Michal Majer, Hronská 246/10, Slovenská Ľupča 57 492,00 € ZMLUVA [PDF]
(70x) [5.38 MB]
12.11.2020 04.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní údajov č. 198/2018/01
(Poskytovanie zoznamu údajov na vykonávanie stočného na základe ktorého sa bude vykonávať fakturácia)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 26,00 € ZMLUVA [PDF]
(32x) [1.53 MB]
10.11.2020 10.11.2020 Zmluva o nájme pozemku
(prenájom nehnuteľností časti pozemku parc.č. E KN 4427 o výmere 150 m2 )
Jozef Bartko Vyšný, Lichardova 127/44, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(36x) [2.25 MB]
28.10.2020 28.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/St/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Obecný úrad
Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Ľupča, 0042001153, Školská 399/14, Slovenská Ľupča 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(47x) [0.26 MB]
26.10.2020 30.11.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov
(nebytové priestory zdravotného strediska)
Obecný úrad
Michaela Giertlová, 53391748, Hronská 17, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(28x) [5.63 MB]
23.10.2020 01.12.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-452-052/2020
(súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky)
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(23x) [4.22 MB]
22.10.2020 22.10.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 23.1.1996
(účelové zníženie nájomného)
GL-DENT, s.r.o., 0031607357, 1. mája 2, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(47x) [0.14 MB]
20.10.2020 20.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/St/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
ZO SZV Slovenská Ľupča, 001783490132, Za Daňacou 58, Slovenská Ľupča 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(38x) [0.26 MB]
01.10.2020 02.10.2020 Zmluva o dielo
(Rekonštrukcia mládežníckych šatní )
Ľupčianske Kovozávody s.r.o., Námestie SNP 24, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 47 448 679 16 509,69 € ZMLUVA [PDF]
(87x) [0.16 MB]
28.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Stolnotenisový oddiel Slovenská Ľupča, 30230047, 1. mája 373/5, Slovenská Ľupča 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(87x) [0.16 MB]
25.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 1 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(81x) [0.16 MB]
24.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Občianske združenie Mestečko, 435991721, Hronská 263/34, Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(76x) [0.16 MB]
24.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
SB, s.r.o., 31603319, Športová 40, Slovenská Ľupča 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(108x) [0.16 MB]
23.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Pro Lipche, 42009707, Lesnícka 852/10, Slovenská Ľupča 700,00 € ZMLUVA [PDF]
(91x) [0.16 MB]
23.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Evanjelický cirkevný zbor a.v. Slovenská Ľupča, 31903312, Nám. SNP 26, Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(68x) [0.16 MB]
22.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Dratvárik - občianske združenie, 45027072, Nám. SNP 88, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(58x) [0.16 MB]
21.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
OFK Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 591/1, Slovenská Ľupča 9 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(66x) [0.16 MB]
10.09.2020 10.09.2020 smlouva o dílo
(odstranění vzlínající vlhkosti v nemovitosti objednatele postupem a na úroveň dle platných právních předpisů a v souladu s normou ČSN P 73 0610)
OsmoDry.cz s.r.o., 28345240, č,p. 148, 768 33 Dřínov 1 920,00 € ZMLUVA [PDF]
(38x) [4.25 MB]
10.09.2020 11.09.2020 Zmluva o obstaraní UPN
(Územný plán obce Slovenská Ľupča, zmeny a doplnky č. 5)
eR STAR s. r. o. 36648752, Trieda SNP 75, Banská Bystrica 1 880,00 € ZMLUVA [PDF]
(46x) [2.19 MB]
10.09.2020 11.09.2020 Zmluva o dielo
(ZMENY A DOPLNKY Č. s ÚpN obce Slovenská Ľupča)
Ing. arch. Petra Adamczaková, 41743661, Kalinčiakova 12, 97405 Banská Bystrica 3 400,00 € ZMLUVA [PDF]
(52x) [1.66 MB]
10.09.2020 11.09.2020 DAROVACIA zmluva
(hmotný majetok - okná a dvere vrátane ich montáže v celkovej hodnote 7 557,06 €)
SLOB - real s.r.o, 44807325, Mlynská 42, 97611 Selce Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(50x) [2.83 MB]
09.09.2020 09.09.2020 Zmluva o overení účtovníctva a účtovnej závierky
(Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky)
Ing. Mária Huštáková, 32013892, Bernolákova 41, 97405 Banská Bystrica 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(42x) [2.62 MB]
02.09.2020 07.09.2020 DODATOK č. 5
(k Licenčnej zmluve č. U1021/2013)
MADE spol. s r.o., 36041688, Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(81x) [1.25 MB]
19.08.2020 21.08.2020 KÚPNA ZMLUVA
(predaj pozemkov)
Národná diaľničná spoločnosť a. s., 35919001, Dúbravská cesta 14, 84104 BRATISLAVA 22 173,32 € ZMLUVA [PDF]
(71x) [6.22 MB]
15.08.2020 18.08.2020 Mandátna zmluva
(zabezpečenie odborných služieb v súvislosti s vykonávaním verejného obstarávania)
HMH lnvest spol. s r.o., 46871489, Slnečná 13, 97404 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(30x) [2 MB]
03.08.2020 04.08.2020 Zmluva o bežnom účte
(bežný účet)
Prima banka Slovensko a.s., 31575951, Hodžova 11, 01011 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(76x) [0.27 MB]
15.07.2020 15.07.2020 KÚPNA ZMLUVA
(dodávka originálnych tonerov, kaziet do kopírok, laserových tlačiarní a faxov, renovácia náplní)
Printech Slovakia, s. r. o., 44561318, Brusno 223, 97662 Brusno Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(33x) [1.45 MB]
01.07.2020 02.07.2020 Zmluva o grantovom účte
(grantový účet)
Prima banka Slovensko a.s., 31575951, Hodžova 11, 01011 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(64x) [0.66 MB]
04.06.2020 04.06.2020 Dodatok č. 1
(odpad)
Marius Pedersen a.s. Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(168x) [1.11 MB]
02.06.2020 01.07.2020 DOHODA O CENE č. 2020/20003981
(Prieskum technického stavu kanalizačného potrubia TV kamerou)
StVPS, a,s., 36644030, Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(48x) [1.42 MB]
12.05.2020 13.05.2020 Zmluva o dielo
(kosenie obecného cintorína)
Milena Hláčiková, 35258934, Námestie SNP 74, 97613 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(84x) [1.48 MB]
02.04.2020 09.04.2020 Zámenná zmluva
(zámena nehnuteľnosti)
Branislav Kalíška, 97613 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(66x) [3.54 MB]
02.04.2020 07.04.2020 Zmluva č. 320 0921
(o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky)
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 00177474, Kutuzova 17, 83103 Bratislava 3 3 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(30x) [3.63 MB]
23.03.2020 23.03.2020 Zamestnávateľská zmluva
(Doplnkové dôchodkové sporenie)
AXA d.d.s., a.s., 35977540, Kolárska 6, 81106 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(61x) [1.46 MB]
23.03.2020 23.03.2020 Zmluva o poskytovaní účtovných služieb
(zabezpečí pre odberateľa účtovné služby)
Ing. Eva Vaníková, 52817598, Tatranská 94. 97411 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(41x) [2.09 MB]
18.03.2020 18.03.2020 Zamestnávateľská zmluva
(Doplnkové dôchodkové sporenie)
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s, 35976853, Jesenského 4/C, 81102 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(61x) [3.62 MB]
18.03.2020 18.03.2020 Zmluva na služby
(Obsluha a údržba vodnej stavby)
lvan Kulfas - NAVIS, 35257521, Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča 850,00 € ZMLUVA [PDF]
(84x) [1.87 MB]
12.03.2020 17.03.2020 Zamestnávateľská zmluva
(Doplnkové dôchodkové sporenie)
1. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s, 36291111, Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(35x) [2.78 MB]
06.03.2020 09.03.2020 Rámcová kúpna zmluva č. z 01/2020
(predaj tovaru a úprava podmienok, ktoré budú platiť pre zmluvné strany po uzatvorení jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv)
Nunofia s.r.o., 48170160, Hviezdoslavova 30, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(41x) [3.78 MB]
04.03.2020 12.03.2020 Dodatok č. 2
( rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000150118 zo dňa 5. 3. 2018)
SPP - distribúcia a.s, 35910739, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(28x) [0.69 MB]
28.02.2020 28.02.2020 Zamestnávateľská zmluva
(Doplnkové dôchodkové sporenie)
STABILITA, d.d.s., a.s., 36718556, Bačíkova 5, 04001 Košice 1 Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(55x) [2.69 MB]
28.02.2020 28.02.2020 Zmluva o dielo
(získania finančnej podpory v rámci výzvy na EU fondy ,,WiFi pre teba Úradu vlády Slovenskej republiky v období 2018 - 2020)
PROFILAXIS found OZ, 37816977, Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(31x) [0.58 MB]
19.02.2020 22.04.2020 Zmluva o spolupráci
( vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s uznesením vlády SR)
Slovenský futbalový zväz, 00687308, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava 10 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(32x) [5.68 MB]
12.02.2020 13.02.2020 Kúpna zmluva
(predaj nehnuteľnosti)
Mária Murgašová, 97401 Banská Bystrica 886,62 € ZMLUVA [PDF]
(65x) [2.04 MB]
28.01.2020 31.01.2020 Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 117021002
(Určenie množstva vody z povrchového odtoku)
StVPS, a,s., 36644030, Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(31x) [0.77 MB]
23.01.2020 05.02.2020 Zmluva
(o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou)
StVPS, a,s., 36644030, Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(60x) [5.19 MB]
08.01.2020 08.01.2020 Zmluva
(o zabezpečení benefičných poukážok DOXX Plus)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., 36391000, Kálov 356, 010 01 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(67x) [1.23 MB]